Regulamin sklepu internetowego komet-okucia.pl z dn. 01.06.2022 r.

Oferta, składanie zamówienia

1. Sklep internetowy komet-okucia.pl, zwany dalej „Sklepem” dostępny pod adresem www.komet-okucia.pl prowadzony jest przez spółkę A.J. Bujak K. Grymel-Bujak s.c. określaną dalej jako „Sprzedawca” lub „sklep”. Spółka posiada numer REGON 152131425 oraz numer NIP 5741910927.

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

3. Sklep udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiając jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta. 

4. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.komet-okucia.pl lub w trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box. 

5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się  przez Klienta z zasadami sprzedaży wynikającymi z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł. 

6. Wszystkie ceny podane  na stronach Sklepu są cenami  wyrażonymi w złotych polskich  i zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.  Klient, będący konsumentem najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność , w tym w szczególności akceptuje wysokość opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i inne wyraźnie wskazane koszty realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Oferta prezentowana na stronie Sklepu jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Spółkę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży jest moment potwierdzenia  przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, z uwzględnieniem ust. 5 powyżej.

7. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji ( częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

8. Potwierdzeniem zakupu jest faktura, która jest doręczana Klientowi, będącemu konsumentem razem z produktem. 

Złożenie i realizacja zamówienia

9. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia  jest rejestracja Klienta w Sklepie. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przez Sklep Klient otrzymuje informacje o aktywacji konta. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu adresowym informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Klient będący konsumentem* potwierdza dokonanie zamówienia poprzez zaznaczenie pola „złóż zamówienie”.

11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podaje w szczególności: nazwę,  kod towaru, ilość oraz swoje dane teleadresowe przesyłając maila na adres e-mail: sklep@komet-okucia.pl. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sklep przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając  cenę wybranych produktów, możliwe formy płatności, czas realizacji, sposób dostawy oraz wszelkie inne koszty jakie Klient miałby ponieść  w związku z umową sprzedaży.  Wiadomość zawiera także informację, że zawarcie przez niego umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Klient przesyłając  zwrotną wiadomość, określa formę płatności oraz sposób dostawy i potwierdza złożenie zamówienia (wyraża zgodę na proponowane warunki), które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożone Sprzedawcy.

12.  Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.  Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 10 i 11. Z chwilą otrzymania oświadczenia Sprzedawcy przez Klienta będącego konsumentem* zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

13. Termin realizacji zamówienia pojawia się na stronie sklepu obok produktu.. Przy realizacji  zamówień specjalnych czas może być dłuższy, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem do czasu wysyłki należy doliczyć czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy. 

14. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki pokrywa Sklep lub Klient w zależności od wielkości zamówienia i ustalonego rabatu (patrz: koszty transportu). 

15. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odbioru można dokonywać w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu w biurze Sprzedawcy. 

16. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sklep klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sklep przewoźnikowi, jeżeli sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

Płatności

17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

• gotówka – płatność w biurze Sprzedawcy – realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu płatności;

• przelew bankowy na konto ( przedpłata ): 10 8250 0003 2000 0000 6145 0109 

(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia, za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółki). Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy;

• przelew odroczony , w przypadku cyklicznych zamówień, po uzgodnieniu warunków ze Sklepem. 

18. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem w formie przedpłaty, zobowiązany on jest dokonać płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Brak płatności w wyznaczonym terminie 7 dni  prowadzi automatycznie  do anulacji zamówienia. 

Odbiór towaru, zwrot towaru – odstąpienie od umowy

19. Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji, lecz usprawnia procedurę reklamacji. 

20. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) Klient, będący konsumentem*, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient, będący konsumentem* wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klienta będącego konsumentem obciąża obowiązek poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie może zostać sporządzone także na formularzu „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” dostępnym na stronie internetowej Sklepu komet-okucia.pl. Formularz zwrotu towaru dostępny w „Procedurze zwrotu towaru”.

21. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli na rzecz klienta będącego konsumentem*, którego zamówienie obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeżeli na rzecz klienta będącego konsumentem realizacja zamówienia polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

22. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@komet-okucia.pl. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą. 

23. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi równowartość ceny towarów i koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia towaru do Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

24. Pieniądze za zwrócony towar są przelewane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami to może to być inny środek płatniczy.   Klient  przed odesłaniem towaru może skontaktować się ze sklepem, co pozwoli na ustalenie właściwej procedury zwrotu. Koszty odesłania  zwracanego towaru ponosi Klient.

25. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 

26. Konsument* ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itd.)

27. Klient będący konsumentem* ma obowiązek zwrócić rzecz spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że spółka zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu.   

28. Konsumentowi* zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta*, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,

Reklamacja i gwarancja

29. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym komet-okucia.pl przez Klienta będącego Konsumentem* może być przedmiotem reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 

30. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej*, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

31. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący konsumentem* może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

32. Klient będący konsumentem*, może zamiast zaproponowanego przez spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

33. W przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę, klient będący konsumentem* może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta, będącego konsumentem. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta będącego konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

34. Klient, będący konsumentem*, który wykonuje wskazane powyżej uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana klientowi – z uwzględnieniem ust. 38 poniżej.  Powyższe stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

35. W przypadku realizacji przez klienta, będącego konsumentem* wskazanych uprawnień z tytułu rękojmi, sklep obowiązany jest przyjąć rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

36. Spółka Komet A.J. Bujak K. Grymel-Bujak s.c. w przypadku sprzedaży konsumenckiej* odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. 

37. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument*, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust.36.

38. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: 

Komet A.J. Bujak K. Grymel-Bujak s.c. ,  42-160 Krzepice, ul. Ks. Muznerowskiego 161 z dopiskiem: REKLAMACJA lub adres mailowy sklep@komet-okucia.pl.

39. Spółka ustosunkuje się do złożonego żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny, określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona,   w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Przez datę otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego rozumie się datę otrzymania przez Spółkę zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. Jeżeli w ciągu 14 dni Spółka nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny oznacza to, iż uznała żądania lub złożone oświadczenie za uzasadnione. 

Rezygnacja z zamówienia

40. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów. 

41. Klient może wysłać maila z informacją o rezygnacji  na adres: sklep@komet-okucia.pl. lub skontaktować się ze sklepem np. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na witrynie sklepu online.  

Ochrona danych osobowych

42. Zasady ochrony danych osobowych zamieszcza się w Polityce Prywatności sklepu Internetowego na stronie sklepu komet-okucia.pl dostępne w stopce.  

Postanowienia końcowe

43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)  z późniejszymi zmianami.

44. Regulamin obowiązuje od dnia  20.04.2021 r.

* Zgodnie z Ustawą z dnia 31 LIPCA 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zmniejszenia obciążeń regulacyjnych Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.